Technické parametry FOAM-LOK™2000
FOAM-LOK™20000 Retrofit
Číslo normyHodnota
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm
2,56 (m2.W/K)
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667 0,0346 (W/m.K)
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ČSN EN ISO 10456 0,037 (W/m.K)
Navrhovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λu ČSN EN ISO 10456 0,039 (W/m.K)
Objemová hmotnost ČSN EN 1602 8,4 (kg/m3)
Pevnost v tlaku EN 826 10,2 (kPa)
Pevnost v tahu v rovině desky EN 1608 19,2 (kPa)
Změna rozměru ve směru šířky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru délky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru tloušťky ČSN EN 1604 -0,7 (%)
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1 Třída E
Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 0,4 (kPa)
Součinitel difúzní vodivosti δ ČSN EN 12086 0,252
Faktor difuzního odporu μ ČSN EN 12086 2,8
Klasifikace reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1:2010
B-s1,d0

Tloušťka vrstvy
Tepelný odpor R (m2.K/W)Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K)
100 mm 2,56 0,39
120 mm 3,08 0,32
150 mm 3,85 0,26
160 mm 4,10 0,24
180 mm 4,62 0,22
200 mm 5,13 0,19
250 mm 6,41 0,16